btn.png关键词智能回复-潘多拉QQ辅助原创
作者:a6133150           时间:2021-04-11 12:07:16

image.png


我们打开潘多拉的【好友关键词】功能,假并不是说功能不存在,真和假,是on和off的意思。


给大家举个例子:


假如好友对我们说“在吗”,我们回复的内容就是“你好呀”。  最多可以设置1万条关键词回复,回复的内容中可以带图片和任何内容。


       一对一QQ私人引流技术指导,让你在QQ引流的道路上,少走弯路,更加丝滑。现潘多拉开始招收QQ引流学员。提供全套的售后和技术指导,学费980,赠送潘多拉QQ营销辅助年卡一张。机不可失,建议新手购买。

                                      联系VX:61609525